(+66) 02-693-9911

นายแพทย์ธรรมสถิตย์ จันทจิตร์

นายแพทย์ธรรมสถิตย์ จันทจิตร์

 

นายแพทย์ธรรมสถิตย์ จันทจิตร์

 

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา 2531 – 2536 ประถมศึกษา โรงเรียนทับทองกรุงเทพมหานคร Tupthong, Bangkok Primary School.
ปีการศึกษา 2537 – 2541 มัธยมศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี) Bhodindehcha H.S
ปีการศึกษา 2542 – 2547 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University
คะแนนเฉลี่ย 3.42 G.P.A 3.42
ปีการศึกษา 2552 – 2554วุฒิบัตรด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า Diploma : diagnostic Radiology

 

การศึกษาเพิ่มเติม

มิถุนายน2556 Certificate course in Aesthetic medicine, American Academy of Aesthetic Medicine.

กันยายน2556 Clinical Attachments Cosmetic Dermatology Training in Integration of Botox & Filler Techniques & Tips, Certificate of Aesthetics Medicine & Surgery.

 

ประวัติการทำงาน

เมษายน 2548 – กรกฎาคม 2548
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลโพธารามอ.โพธารามจ.ราชบุรี
Extended course: Photaram hospital, Ratchburi

สิงหาคม 2548 – ตุลาคม 2548
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลสวนผึ้งอ.สวนผึ้งจ.ราชบุุรี
Doctor in training: Suan phung Hospital, Ratchburi

พฤศจิกายน 2548 – เมษายน 2549
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลโพธารามอ.โพธารามจ.ราชบุรี
Doctor in training: Photaram hospital, Ratchburi

มิถุนายน 2549 – ธันวาคม 2550
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลอนันต์พัฒนากรุงเทพฯ
General practitioners at Arnutpattana Hospital, Bangkok

มกราคม 2551 – พฤษภาคม 2552
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลคามิลเลี่ยนกรุงเทพฯ
General practitioners at Camilian Hospital, Bangkok

กรกฎาคม 2555 – ปัจจุบัน ยศยาคลินิก Dream Clinic in house Doctor.